Nanjing, Jiangsu, China

vergunning vereist voor de fabricage van industriële natriumhypoclorietreiniger

Goederen in verband met onderzoek, analyses of proefnemingen- vergunning vereist voor de fabricage van industriële natriumhypoclorietreiniger ,Het is een vrijstelling waarvoor bij het brengen in het vrije verkeer een vergunning is vereist. Voor de procedure zie paragraaf 1.5. (artikel 7:2 van de Algemene douaneregeling) Bij de aanvraag van de vergunning moeten (handels)bescheiden worden overgelegd. Naar bovenMilieuregels voor de basis-chemie in het Bal - Aan de slag ...Het Besluit activiteiten leefomgeving maakt deel uit van de Omgevingswet.Dit valt eronder. De milieubelastende activiteit basis-chemie staat in paragraaf 3.3.8 van het Bal. Deze activiteit kan schadelijk zijn voor het milieu. De nadelige gevolgen zijn vooral verontreiniging van de lucht, lozingen, afvalstoffen en het gebruik van energie.CURIA - Documents

De in lid 1 bedoelde vergunning is vereist zowel voor de gedeeltelijke of volledige vervaardiging als voor de uit verdeling, verpakking of presentatie bestaande verrichtingen. ... en de Helleense regering bovendien dat de verdeling en ompakking van Avastin voor de behandeling van LMD niet van industriële aard is. ... van de fabricage ervan tot ...

Staatsblad 2012, 552 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Voor een IPPC-installatie voor de productie van titaandioxide waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van deze paragraaf op die installatie een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of een vergunning op grond van ...

Richtlijn 1997/11 - Wijziging van Richtlijn 85/337/EEG ...

Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu- effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. Publicatieblad Nr. L 073 van 14/03/1997 blz. 0005 - 0015

20170601 Handleiding Chemie

Als voor een bepaald project geen vergunning nodig is, dan moet valt het project niet onder het ... dat wil zeggen installaties voor de fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel ... Een voorbeeld hiervan is de productie van autobanden. Het ...

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de ...

MLAV1/ d.d. 18 juni 2009 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de fabricage van fotografisch materiaal voor een termijn verstrijkend op 30 april 2017; Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 4 februari 2010; op het feit dat op datum van 18 ...

Milieuregels voor de basis-chemie in het Bal - Aan de slag ...

Het Besluit activiteiten leefomgeving maakt deel uit van de Omgevingswet.Dit valt eronder. De milieubelastende activiteit basis-chemie staat in paragraaf 3.3.8 van het Bal. Deze activiteit kan schadelijk zijn voor het milieu. De nadelige gevolgen zijn vooral verontreiniging van de lucht, lozingen, afvalstoffen en het gebruik van energie.

Staatsblad 2012, 552 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Voor een IPPC-installatie voor de productie van titaandioxide waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van deze paragraaf op die installatie een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of een vergunning op grond van ...

Staatscourant 2008, 88 | Overheid.nl > Officiële ...

In afwijking van het eerste lid draagt de producent, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur, geen zorg voor de kosten voor een batterij of accu, ingebouwd in een apparaat, voor zover de producent voor die batterij of accu ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, of artikel ...

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van ...

a) Industriële installaties voor de fabricage van papier en karton met een productiecapaciteit van 100 tot 200 ton per dag. b) Installaties voor de voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van vezels of textiel met een productiecapaciteit van 30.000 ton per jaar of meer.

Van Oerle Alberton BV - brabant.nl

veranderen van de inrichting bestemd voor de fabricage van autogordels aan de Schouwrooij 15 te Boxtel. 1. Algemeen Op 26 september 2000 hebben wij aan Van Oerle Alberton BV een vergunning verleend ingevolge de Wet milieubeheer voor de inrichting bestemd voor de fabricage van autogordels. 2. Procedure De melding ingevolge artikel 8.19 Wet ...

Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011: Regels

1.10 bedrijf/bedrijfsactiviteit: de uitoefening van opslag-, handels-, transport- en industriële en ambachtelijke bedrijven, een en ander met uitsluiting van agrarische bedrijven, detailhandel, horeca, dienstverlening, zelfstandige kantoren, maatschappelijke voorzieningen en voorzieningen op het gebied van cultuur en ontspanningen met dien verstande dat een bij het bedrijf/de ...

wetten.nl - Regeling - Oplosmiddelenbesluit omzetting EG ...

3 Voor de uitstoot van de VOS, bedoeld in het tweede lid, waarbij de massastroom van de stoffen waarvoor de in dat lid bedoelde etikettering verplicht is, in totaal 10 g/uur of meer bedraagt, wordt een emissiegrenswaarde van 2 mg/Nm 3 in acht genomen. De emissiegrenswaarde geldt voor de totale massa van de betrokken stoffen.

Besluit deputatie - Willy Van Damme's Weblog

Besluit van de Deputatie, houdende weigering van de vergunning aan de bvba Asbeco, Bohemen, 156 bus 1 te 9260 Wichelen voor het exploiteren van een nieuw asbestverwerkend bedrijf, gelegen op het perceel, kadastraal bekend onder DENDERMONDE AFD 8 (SCHOONAARDE), Sectie A, Nr 32/m, aan de Steenweg naar Wetteren 24 te 9200 Dendermonde (Schoonaarde).

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de ...

MLAV1/ d.d. 18 juni 2009 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de fabricage van fotografisch materiaal voor een termijn verstrijkend op 30 april 2017; Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 4 februari 2010; op het feit dat op datum van 18 ...

Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011: Regels

1.10 bedrijf/bedrijfsactiviteit: de uitoefening van opslag-, handels-, transport- en industriële en ambachtelijke bedrijven, een en ander met uitsluiting van agrarische bedrijven, detailhandel, horeca, dienstverlening, zelfstandige kantoren, maatschappelijke voorzieningen en voorzieningen op het gebied van cultuur en ontspanningen met dien verstande dat een bij het bedrijf/de ...

Staatscourant 2008, 88 | Overheid.nl > Officiële ...

In afwijking van het eerste lid draagt de producent, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur, geen zorg voor de kosten voor een batterij of accu, ingebouwd in een apparaat, voor zover de producent voor die batterij of accu ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, of artikel ...

Industrietrends 2020: informatieplicht, stikstof, Invest ...

<p>Welke trends verwachten we voor 2020 in de industrie?</p>

CURIA - Documents

De omvang van de verplichting om over een vergunning voor het in de handel brengen te beschikken is door het Hof bevestigd in het arrest Aventis Pharma, waarin het wees op het vereiste (in wat thans artikel 6, lid 1, van de verordening en de artikelen 8, lid 3, en 11 van richtlijn 2001/83 zijn) dat de aanvraag van een vergunning vergezeld gaat ...

Website versie voedingsmiddelenindustie november 2012

Dec 06, 2012·b) De bewerking en verwerking behalve het uitsluitend verpakken, van de volgende grondstoffen, al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder van: i) uitsluitend dierlijke grondstoffen (andere dan uitsluitend melk) met een productiecapaciteit van meer dan 75 t per dag eindproducten ; ii) uitsluitend ...

Besluit deputatie - Willy Van Damme's Weblog

Besluit van de Deputatie, houdende weigering van de vergunning aan de bvba Asbeco, Bohemen, 156 bus 1 te 9260 Wichelen voor het exploiteren van een nieuw asbestverwerkend bedrijf, gelegen op het perceel, kadastraal bekend onder DENDERMONDE AFD 8 (SCHOONAARDE), Sectie A, Nr 32/m, aan de Steenweg naar Wetteren 24 te 9200 Dendermonde (Schoonaarde).

L_2010334NL.01001701.xml - EUR-Lex

3. In het geval van een nieuwe installatie of een belangrijke wijziging waarop artikel 4 van Richtlijn 85/337/EEG van toepassing is, moeten voor de verlening van de vergunning alle ingevolge de toepassing van de artikelen 5, 6, 7 en 9 van die richtlijn verkregen relevante gegevens en conclusies worden onderzocht en benut.

Omgevingsvergunning | Vergunning nodig? | Vergunningen ...

Een verkaveling vervalt als niet binnen 10 jaar (15 jaar met wegenaanleg) na aflevering van de vergunning minstens twee derde van de kavels verkocht, er een recht van opstal of erfpacht op gevestigd is, voor minstens 9 jaar verhuurd of bebouwd zijn door de verkavelaar zelf.

Staatsblad 2012, 552 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Voor een IPPC-installatie voor de productie van titaandioxide waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van deze paragraaf op die installatie een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of een vergunning op grond van ...

Philip Morris Holland BV - brabant.nl

vergunning verleend ingevolge de Wet milieubeheer voor de inrichting bestemd voor de bewerking van tabak, de fabricage van filtersigaretten en de productie van sauzen voor de tabaksindustrie. 2. Procedure De melding ingevolge artikel 8.19 Wet milieubeheer, gedateerd 7 september 2009, is bij ons ingekomen op 7 september 2009. 3. Beoordeling De ...