Nanjing, Jiangsu, China

normen en vereisten van het ontsmettingsbedrijf

Hybrid Ventilation in New and Retrofitted Office Buildings ...- normen en vereisten van het ontsmettingsbedrijf ,Afb. 2 Rol van de normen en reglementeringen. Alhoewel het onderscheid nooit volledig zal zijn, zouden de nieuwe normen dit bij voorkeur moeten respecteren (zoals trouwens reeds in hoge mate het geval is in Nederland). Voorlopig zullen sommige normen echter nog bepaalde eisen (directe of indirecte) bevatten en zullen sommige reglementeringenHet Kiwa Reglement voor Certificatie6 c) wijzigingen met betrekking tot het contactadres en locaties; d) wijzigingen met betrekking tot het toepassingsgebied van de bedrijfsactiviteiten op grond van het certificaat; e) voorgenomen wijzigingen in het Object van Conformiteitsbeoordeling. f) wijzigingen die een invloed kunnen hebben op de duur van de Conformiteitsbeoordeling. 5.3. De Klant zal bescheiden bijhouden van alle klachten enIs de huurwoning in orde? | Wonen Vlaanderen

Op technisch vlak lijken deze normen op elkaar. De woninghuurwet houdt het bij een opsomming van technische voorwaarden waaraan de woning ten minste moet voldoen, terwijl de normen van de Vlaamse Wooncode talrijker en meer in detail uitgewerkt zijn.

Normen digitale aanvragen voor een omgevingsvergunning

DBA normen en richtlijnen grafische documenten zonder architect pag 2 van 16 Dit normenboek is opgemaakt door het departement Omgeving in toepassing van artikel 154 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Hybrid Ventilation in New and Retrofitted Office Buildings ...

Afb. 2 Rol van de normen en reglementeringen. Alhoewel het onderscheid nooit volledig zal zijn, zouden de nieuwe normen dit bij voorkeur moeten respecteren (zoals trouwens reeds in hoge mate het geval is in Nederland). Voorlopig zullen sommige normen echter nog bepaalde eisen (directe of indirecte) bevatten en zullen sommige reglementeringen

Handleiding wetgeving en normen | Outline

Handleiding wetgeving en normen. Bij het maken van een handleiding dient men rekening te houden met eisen volgend uit CE-richtlijnen en/of andere relevante Europese wetgeving. ... aan dat het product voldoet aan de wettelijke vereisten (de essentiële eisen). Het uitgangspunt van de CE-markering is de Europese Nieuwe Aanpak Richtlijnen. Deze ...

Algemene richtlijnen elektriciteits- aansluiting en ...

van het goed in kwestie de nodige voorzorgen om iedere beschadiging aan de aansluiting te voorkomen. Bijkomend dienen eveneens, in geval van multidisciplinaire projecten, de modaliteiten vereist door andere disciplines gerespecteerd te worden [8]. Vermoeden van conformiteit: Wanneer aan de hierboven vernoemde normen en

beleid van de Unie DEEL I Vademecum betreffende Europese ...

2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12). zie bijlage II.

Wat zijn ISO-normen? - About Information Technology Best ...

Van voedselveiligheid tot computers en van landbouw tot gezondheidszorg, ISO normen hebben invloed op ons hele leven. De leden komen uit 164 landen en van 3 335 technische organisaties en zorgen voor ontwikkeling van de normen. Er werken meer dan 150 mensen fulltime op het centrale secretariaat van ISO in Genève, Zwitserland.

Normen in Europa - EUROPA - European Union website, the ...

Normen en andere standaardiseringspublicaties zijn vrijwillige technische specificaties voor producten, diensten en processen, van industriële veiligheidshelmen en laders voor elektronische apparaten tot het dienstverleningsniveau van het openbaar vervoer. Normen worden door particuliere normalisatie-instellingen ontwikkeld, doorgaans op initiatief van marktdeelnemers die behoefte hebben aan ...

Toezichtshandleiding van het SSM - Europa

2.2 Definiëren en ontwikkelen van methodologieën en normen 48 2.3 Uitvoering van het dagelijks toezicht 50 2.4 Verbetering van het bankentoezicht 50 3 Uitvoering van het SSM-toezicht op alle onder toezicht staande instellingen 55 3.1 Beoordeling van autorisatieverzoeken voor voorgenomen verwervingen van gekwalificeerde deelnemingen in een

NBN-Agoria workshop: Implementatie van de EPBD-normen ...

De EPBD-normen beschrijven de methodiek waarmee de energie-efficiëntie van een gebouw bepaald kan worden. Presentaties van het NBN, de Universiteit Gent, het Belgische kenniscentrum voor bouw WTCB, het Europese kenniscentrum EPB Center, het Nederlandse onderzoekscentrum TNO en de Europese HVAC federatie REHVA leverden levendige discussies op. ...

Productvoorschriften - Uw Europa

Voor bepaalde productcategorieën bestaan er normen en technische specificaties die in de hele EU gelden.U moet ervoor zorgen dat uw producten voldoen aan alle relevante EU-regels voordat zij vrij kunnen worden verhandeld in de EU.. Zijn er geen EU-regels, dan kunnen er in sommige EU-landen verschillende specificaties gelden.In dergelijke gevallen hoeft u alleen te voldoen aan de voorschriften ...

VR 2018 1307 DOC.0787/3

Volksgezondheid en Gezin Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen

Advocaat Aansprakelijkheidsrecht, Handelsrecht en ...

Het kantoor vertaalt de ervaring van een reeds tientallen jaren gevestigde praktijk naar hedendaagse normen en vereisten.. De leden van het kantoor hebben in de loop der jaren een doorgedreven expertise ontwikkeld en houden ten allen tijde een proceseconomische visie voor ogen, waar steeds het belang van de cliënt en het te behalen resultaat centraal staan.

Welke soorten normen zijn er? | NBN

Hier vindt u de normen van Stichting Normering Flexwonen. U vindt de meest recente versies én de meest recente versies met gemarkeerde wijzigingen t.o.v. de vorige versie. In het handboek normen is beschreven hoe alle documenten in samenhang het SNF-schema vormen.

Normen | sioen-ppc.com

De norm EN 13758-2 bepaalt de vereisten voor de markering van kleding die de drager moet beschermen tegen blootstelling aan UV-zonlicht. De UPF-waarde (Ultraviolet Protection Factor, zoals gedefinieerd in de norm EN 13758-1) moet hoger zijn dan 40 (UPF 40+).

De norm | Stichting Normering Flexwonen

De normensets voor beide normen voor huisvesting van arbeidsmigranten kunt u downloaden. In het harmonisatiedocument vindt u extra toelichting op de norm. Een organisatie die is opgenomen in een van de registers, mag voor het betreffende register het van toepassing zijnde keurmerklogo van de Stichting Normering Flexwonen voeren.

Normen | Stichting Normering Flexwonen

Hier vindt u de normen van Stichting Normering Flexwonen. U vindt de meest recente versies én de meest recente versies met gemarkeerde wijzigingen t.o.v. de vorige versie. In het handboek normen is beschreven hoe alle documenten in samenhang het SNF-schema vormen.

Productvoorschriften - Uw Europa

Voor bepaalde productcategorieën bestaan er normen en technische specificaties die in de hele EU gelden.U moet ervoor zorgen dat uw producten voldoen aan alle relevante EU-regels voordat zij vrij kunnen worden verhandeld in de EU.. Zijn er geen EU-regels, dan kunnen er in sommige EU-landen verschillende specificaties gelden.In dergelijke gevallen hoeft u alleen te voldoen aan de voorschriften ...

Coronavirus: richtlijnen om de conformiteit en ...

Het FAGG stelt richtlijnen ter beschikking om de conformiteit en geschiktheid van chirurgische mondmaskers na te gaan. De richtlijnen zijn bedoeld voor ondernemingen die niet volgens Europese normen produceren en gezondheidszorginstellingen en overheden die deze maskers bestellen.

Normen ASSA ABLOYQuincaillerie de bâtiment NORMES EN

Deze Europese norm specificeert de vereisten gesteld aan zowel de alleenstaande openstand-houders als de openstandhouders ingebouwd in een deursluiter. De elektrische openstandhouders voor draaideuren conform aan deze norm kun-nen de deur in een vaste stand houden of toch vrij laten opereren. In elk geval zal het afsnijden van de

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg: algemene introductie

Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is vanaf 13 januari 2017 van kracht. Kern van het Kader is: leren en verbeteren. Het is de basis voor gesprekken over goede en veilige zorg in de eigen zorgorganisatie en met externe partijen.

Coronavirus: richtlijnen om de conformiteit en ...

Het FAGG stelt richtlijnen ter beschikking om de conformiteit en geschiktheid van chirurgische mondmaskers na te gaan. De richtlijnen zijn bedoeld voor ondernemingen die niet volgens Europese normen produceren en gezondheidszorginstellingen en overheden die deze maskers bestellen.

Normen ASSA ABLOYQuincaillerie de bâtiment NORMES EN

Deze Europese norm specificeert de vereisten gesteld aan zowel de alleenstaande openstand-houders als de openstandhouders ingebouwd in een deursluiter. De elektrische openstandhouders voor draaideuren conform aan deze norm kun-nen de deur in een vaste stand houden of toch vrij laten opereren. In elk geval zal het afsnijden van de

Normen in Europa - EUROPA - European Union website, the ...

Normen en andere standaardiseringspublicaties zijn vrijwillige technische specificaties voor producten, diensten en processen, van industriële veiligheidshelmen en laders voor elektronische apparaten tot het dienstverleningsniveau van het openbaar vervoer. Normen worden door particuliere normalisatie-instellingen ontwikkeld, doorgaans op initiatief van marktdeelnemers die behoefte hebben aan ...