Nanjing, Jiangsu, China

vergunning vereist voor de fabricage van ontsmettingsmiddelen

Staatsblad 2014, 412 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen- vergunning vereist voor de fabricage van ontsmettingsmiddelen ,Voor de verduidelijking is de lijn gevolgd die is opgenomen in de paragrafen 3.3.3, 4.3 en 4.5.1 van de «Guidance on Interpretation of Annex I of the EU ETS Directive (excl. aviation activities)» van de Europese Commissie 18 maart 20102 (hierna: Guidance), waarin bijlage I van de ETS-Richtlijn door de Europese Commissie is toegelicht.Dakkapel vergunning - Timmerbedrijf & Montage bedrijf ScheerDakkapellen vergunningsvrij De reglementen met betrekking tot dakkapellen zijn sinds oktober van 2010 veranderd, een reguliere bouwvergunning wordt sindsdien aangeduid als omgevingsvergunning. Een dakkapel vergunning kon in het verleden niet digitaal worden aangevraagd, een hoop papierwerk was vereist voor een vergunningsaanvraag. Het omgevingsloket heeft gezorgd voor digitalisering ...



Werkwijze kunststof dakkapel plaatsen

2. Proces van vergunning aanvragen. In veel gemeenten is een vergunning vereist. Uw dakkapel moet voldoen aan een aantal specificaties en eisen. We begeleiden u graag in het proces zodat u succesvol een vergunning kunt aanvragen voor de plaatsing van uw dakkapel. 3. Wij stellen de offerte op. Wij stellen een offerte op die precies past bij uw ...

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en ...

2003, maar waarvoor een aparte vergunning voor het in de handel brengen vereist is, wordt enkel de vergoeding van de overeenkomende wijziging gevraagd (en dus niet de volledige vergoeding zoals voorzien bij een nieuwe registratie). II. LAY-OUT EN INHOUD VAN EEN VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN VAN GENEESMIDDELEN

Sancties Rusland - Departement Buitenlandse Zaken

Ingevolge artikel 4, tweede lid, van de Dual use Verordening is er voor de uitvoer van dergelijk producten naar Rusland nu telkens een vergunning vereist als deze geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik, i.e. voor een van de volgende activiteiten: de verwerking in defensiegerelateerde producten;

wetten.nl - Regeling - Activiteitenbesluit milieubeheer ...

4 Een wijziging van artikel 3, onder f en i, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002, inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai, gaat voor de toepassing van de in het eerste lid gegeven omschrijving van L den en L night gelden met ingang van de dag waarop aan de ...

Aanvragen van een vergunning | Customs Knowledge

Het aanvragen van een douanevergunning vereist vaak meer dan het schrijven van een verzoek aan de Douane. U zult op voorhand moeten kijken of uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet die noodzakelijk zijn om voor een bepaalde vergunning in aanmerking te komen.

NAFDAC-registratie 2020 | Zie Aanvraagvereiste en ...

De algemene vereisten voor de registratie in een van de fasen van de vergunning zijn onder meer: Er wordt een schriftelijke aanvraag voor productregistratie ingediend bij de directeur (registratie en regelgevingsaangelegenheden) met vermelding van de naam van de fabrikant, de generieke naam (en merknaam, indien van toepassing) van het product ...

Vergunning Douane-entrepot | FOD Financiën

Een vergunning douane-entrepot vereist steeds een kennisgeving van de beschikbaarheid van de goederen voor een eventuele controle. Op aanvraag en mits u voldoet aan bijkomende voorwaarden kan een ontheffing van kennisgeving verkregen worden. Detailhandel in een douane-entrepot is beperkt tot afstandsverkopen waaronder e-commerce.

Wat zijn de stappen in het productieproces van de ...

Een vergunning is vereist in alle staten en het district Columbia, evenals in Guam, Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden. Om een vergunning te verkrijgen, moeten apothekers in het algemeen een arts of apotheek (Pharm. D.) diploma van een universiteit van de farmacie en slagen voor verschillende examens. Onderwijs en training.

CURIA - Documents

De omvang van de verplichting om over een vergunning voor het in de handel brengen te beschikken is door het Hof bevestigd in het arrest Aventis Pharma, waarin het wees op het vereiste (in wat thans artikel 6, lid 1, van de verordening en de artikelen 8, lid 3, en 11 van richtlijn 2001/83 zijn) dat de aanvraag van een vergunning vergezeld gaat ...

Wat als iemand overlijdt binnen de Benelux, hoe vervoeren ...

Bij het vervoer van lijken van personen, die aan quarantenable ziekte zijn overleden, is het gebruik van de nodige ontsmettingsmiddelen verplicht. Bovendien is voor dit vervoer vergunning vereist van de geneesheer-gezondheidsinspecteur en van de overeenkomstige autoriteiten in Nederland of in Luxemburg. Art. 5.

Zorg er met een correcte handelsfactuur voor dat uw ...

het land/gebied van herkomst (fabricage of productie) voor elk product in de zending ; een opsomming van materialen in de omschrijving voor alle goederen waarvoor dergelijke informatie vereist is ; de waarde van elk item (zowel eenheid als totaal) met een duidelijke aanduiding van de betreffende valuta ; de reden van import (commerciële ...

Erkenning nodig voor transport van radioactieve stoffen

Voor het sporadisch behandelen van gevaarlijke goederen kan de erkenning verleend worden in de vorm van een vergunning. Volgens de toelichting bij het KB zou het de bedoeling zijn dat er tot 4 keer over een periode van 12 maanden een vergunning kan worden verkregen voor het behandelen van een specifiek vervoer volgens deze case by case ...

Vrijstelling van accijns zonder vergunning

50.10.00 Vrijstellingen 3 Vrijstelling van accijns zonder vergunning. Op grond van artikel 64 van de WA kan vrijstelling worden verleend voor accijnsgoederen die een bepaalde vrijstellingsbestemming zullen volgen en waarbij die vrijstellingsbestemming op het tijdstip van de uitslag tot verbruik bekend is doordat dit uit het product zelf blijkt.

E.8.6 Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor de ...

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen E.8.6 Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van gemedicineerde diervoeders Referentie PCCB/S1/CKS/ Datum 24/02/2016 Huidige versie 2.1 Van toepassing vanaf Datum publicatie Trefwoorden erkenning, gemedicineerde diervoeders, voorwaarden Opgesteld door

Koningskade 4 Oostenrijk Den Haag Postbus 16001 Ons ...

1.2 Inhoud en geldigheid van de vergunning Vergunning 1. De vergunning is geldig voor het over de weg binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen van geneesmiddelen waaraan bij de fabricage of productie opzettelijk radioactieve stoffen zijn toegevoegd, afkomstig van de afzender en bestemd voor de ontvanger zoals bedoeld in deze vergunning. 2.

Vrijstelling van accijns zonder vergunning

50.10.00 Vrijstellingen 3 Vrijstelling van accijns zonder vergunning. Op grond van artikel 64 van de WA kan vrijstelling worden verleend voor accijnsgoederen die een bepaalde vrijstellingsbestemming zullen volgen en waarbij die vrijstellingsbestemming op het tijdstip van de uitslag tot verbruik bekend is doordat dit uit het product zelf blijkt.

wetten.nl - Regeling - Activiteitenbesluit milieubeheer ...

4 Een wijziging van artikel 3, onder f en i, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002, inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai, gaat voor de toepassing van de in het eerste lid gegeven omschrijving van L den en L night gelden met ingang van de dag waarop aan de ...

wetten.nl - Regeling - Activiteitenbesluit milieubeheer ...

4 Een wijziging van artikel 3, onder f en i, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002, inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai, gaat voor de toepassing van de in het eerste lid gegeven omschrijving van L den en L night gelden met ingang van de dag waarop aan de ...

FAQ - Professionelen biociden | FOD Volksgezondheid

Bij de procedure voor de registratie, vergunning of notificatie van een biocide moeten de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen in het Nederlands, Frans en Duits bezorgd worden aangezien de producten op het volledige grondgebied op de markt gebracht worden. 7.4.

wetten.nl - Regeling - Regeling diergeneesmiddelen ...

1 De houder van een vergunning voor vervaardiging van een diergeneesmiddel oefent de vergunning uit in overeenstemming met artikel 50 van Richtlijn 2001/82/EG, de artikelen 6 tot en met 14 van richtlijn 91/412/EEG, alsmede door de Europese Commissie vastgestelde richtsnoeren als bedoeld in bedoeld in artikel 2.19, derde lid, onderdeel f, van de ...

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam ...

Artikel 2.1.11 Anti-hop bepaling. Nadat een ligplaatsvergunning als bedoeld in de paragraaf 2.3, een ontheffing van artikel 2.1.4, eerste lid, of een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 3.2 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaal 2012 is geweigerd, dan wel voor deze bepalingen of ter beëindiging van gebruik met een vaartuig in strijd met desbetreffende bestemming een ...

Onderdelen fabrikant goedkeuring - Parts Manufacturer ...

In de praktijk werden alle productie-houders goedkeuring gehouden om dezelfde productie-kwaliteitsnormen voor de wijziging van de regel - dit zal nu meer voor de hand in de voorschriften van de FAA. Het behalen van deze harmonisatie van de normen is een belangrijk doel van de Wijziging en te vervangen onderdelen Association ( MARPA ).

Aanvraag vergunning - Belastingdienst

Je vergunning hangt af van je activiteit. Het aanvragen van je vergunning is één van de haltes op weg naar een eigen zaak. Welk exemplaar jij precies nodig hebt, hangt uiteraard af van je plannen. Ga je bijvoorbeeld met voeding aan de slag, dan zal je niet kunnen ontsnappen aan een eetwarenvergunning.

Uitvoeringsbesluit Douane- en Accijnswet BES ...

Artikel 2.5 Indien Onze Minister heeft bepaald dat de uitvoer of de doorvoer van daarbij aangewezen goederen zonder vergunning is verboden, is degene tot wie de in artikel 2.3, derde lid, bedoelde regeling zich richt en de adressaat van het besluit, bedoeld in artikel 2.4, zodra voor hem aannemelijk is dat die goederen een andere bestemming zullen krijgen dan in de regeling of in het besluit ...