Nanjing, Jiangsu, China

msds voor handdesinfecterende vloeistof

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD- msds voor handdesinfecterende vloeistof ,Producttype :Vloeistof. e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB: Productbeschrijving :Verf. Verharder 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Voor industrieel gebruik Professioneel gebruik Aanbevolen gebruik RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap ...SDS EU (Reach Annex II)Bestemd voor het grote publiek Gebruik van de stof of het mengsel : food grade desinfectiemiddel, voor het desinfecteren van ... VLOEISTOF, N.E.G. MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. Omschrijving vervoerdocument UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., 9, III, (E) UN 3082 ENVIRONMENTALLYMSDS DEMI-Water NL

de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product Print datum: 4-05-2017 16 Andere Informatie 5 Wettelijke verplichte information Zee transport Land transport 14 Transport Informatie 13 Instructies voor verwijdering

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

af, voordat dergelijke uitrusting wordt teruggeplaatst voor service. Niet met afval van andere stoffen mengen. Afvoeren overeenkomstig toepasselijke landelijke, provinciale en gemeentelijke voorschriften (zie Deel 13, Afvoeren). Voor het morsen op water, insluiten, verspreiding minimaliseren en vergaren.

MSDS DEMI-Water NL

de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product Print datum: 4-05-2017 16 Andere Informatie 5 Wettelijke verplichte information Zee transport Land transport 14 Transport Informatie 13 Instructies voor verwijdering

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Mathys Paints

Producttype :Vloeistof. e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB: Productbeschrijving :Vernis. 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik door consumenten Voor industrieel gebruik Professioneel gebruik Aanbevolen gebruik RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de ...

Bladzijde: 1/8 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006 ...

· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering: Hydrocarbons, C9-11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics · Gevarenaanduidingen H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. · Veiligheidsaanbevelingen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - PROCHEMKO

Producttype :Vloeistof. e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB: Productbeschrijving :Schoonmaakoplossingen. 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Industrieel gebruik Professioneel gebruik Aanbevolen gebruik

Veiligheidsinformatieblad - VWR

Telefoonnummer voor noodgevallen Telefoon 070/245 245 RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel 2.1.1 Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Gevarenklassen en gevarencategorieën Gevarenaanduidingen Ontvlambare vloeistof, Categorie 3 H226 Huidcorrosie, Categorie 1A H314

MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET SPRAYGRADE

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN (vloeistof) PRESTATIES (uitgeharde membraan) EIGENSCHAP TYPISCHE RESULTATEN EIGENSCHAP SprayGrade is mild alkalisch. Houd tijdens appliceren de standaard veiligheidsmaatregelen in acht, draag handschoenen, oogbescherming en andere geschikte beschermingsmiddelen. Raadpleeg de MSDS sheet voor meer informatie.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Alglas

vloeistof te voorkomen. 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen Milieuvoorzorgsmaatregelen: Niet weggooien in afvoerputten of rivieren. Voorkom lekkage door de vloeistof in te dammen. 6.3. Methodes en materiaal voor indamming en reiniging Schoonmaakprocedures: Absorberen met droge aarde of zand. Overbrengen naar een afsluitbare, gelabelde bergingscontainer

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Mathys Paints

Producttype :Vloeistof. e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB: Productbeschrijving :Vernis. 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik door consumenten Voor industrieel gebruik Professioneel gebruik Aanbevolen gebruik RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de ...

MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET SPRAYGRADE

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN (vloeistof) PRESTATIES (uitgeharde membraan) EIGENSCHAP TYPISCHE RESULTATEN EIGENSCHAP SprayGrade is mild alkalisch. Houd tijdens appliceren de standaard veiligheidsmaatregelen in acht, draag handschoenen, oogbescherming en andere geschikte beschermingsmiddelen. Raadpleeg de MSDS sheet voor meer informatie.

Bladzijde: 1/9 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006 ...

Flam. Liq. 3 H226 Ontvlambare vloeistof en damp. GHS08 gezondheidsgevaar STOT RE 2 H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. GHS07 STOT SE 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Aquatic Chronic 3 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bladzijde: 1/10 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907 ...

Flam. Liq. 3 H226 Ontvlambare vloeistof en damp. GHS08 gezondheidsgevaar STOT RE 1 H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. GHS09 milieu Aquatic Chronic 2 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. GHS07 STOT SE 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Geen gegevens beschikbaar. Opslag Buiten bereik van kinderen bewaren De grond van de lokalen moet ondoordringbaar zijn en een opvangbekken vormen zodat bij accidenteel vrijkomen, de vloeistof zich niet naar buiten toe kan verspreiden. Verpakking

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Alglas

vloeistof te voorkomen. 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen Milieuvoorzorgsmaatregelen: Niet weggooien in afvoerputten of rivieren. Voorkom lekkage door de vloeistof in te dammen. 6.3. Methodes en materiaal voor indamming en reiniging Schoonmaakprocedures: Absorberen met droge aarde of zand. Overbrengen naar een afsluitbare, gelabelde bergingscontainer

3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. | Gevaarlijke Lading

Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten. Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of [email protected] .

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van ...

Bevoegde persoon die voor het veiligheidsinformatieblad verantwoordelijk is: Abteilung Arbeitssicherheit e-mail (bevoegde persoon) : [email protected] 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen Diensten voor informatie in noodgevallen Poison Centre Munich: +49/(0)89 19240 RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Producttype :Vloeistof. e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB: Productbeschrijving :Verharder 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Industrieel gebruik Consumentengebruik Professioneel gebruik Aanbevolen gebruik

MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET SPRAYGRADE

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN (vloeistof) PRESTATIES (uitgeharde membraan) EIGENSCHAP TYPISCHE RESULTATEN EIGENSCHAP SprayGrade is mild alkalisch. Houd tijdens appliceren de standaard veiligheidsmaatregelen in acht, draag handschoenen, oogbescherming en andere geschikte beschermingsmiddelen. Raadpleeg de MSDS sheet voor meer informatie.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Air Products

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie 1.15 VIB-nummer 300000000100 Datum van herziening 01.07.2015 Afdrukdatum 22.05.2016 2/13 Air Products Nederland BV Stikstof

Bladzijde: 1/10 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907 ...

Flam. Liq. 3 H226 Ontvlambare vloeistof en damp. GHS08 gezondheidsgevaar STOT RE 1 H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. GHS09 milieu Aquatic Chronic 2 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. GHS07 STOT SE 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Producttype :Vloeistof. e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB: Productbeschrijving :Verf. Verharder 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Voor industrieel gebruik Professioneel gebruik Aanbevolen gebruik RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Producttype :Vloeistof. e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB: Productbeschrijving :Verf. 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Industrieel gebruik Consumentengebruik Professioneel gebruik Aanbevolen gebruik

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Air Products

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie 1.15 VIB-nummer 300000000100 Datum van herziening 01.07.2015 Afdrukdatum 22.05.2016 2/13 Air Products Nederland BV Stikstof