Nanjing, Jiangsu, China

welke vergunning moet worden genomen voor de vervaardiging van ontsmettingsmiddel

Samenvatting Milieurecht reader Van der Meiden, Paragraaf ...- welke vergunning moet worden genomen voor de vervaardiging van ontsmettingsmiddel ,2.31 lid 2 onder b Wabo. Art. 5.19 Bor geeft aan in welke gevallen de vergunning in ieder geval moet worden getoetst op actualiteit. Ook indien van rechtswege is verleend en nadelige gevolgen kan hebben, om deze zoveel mogelijk te beperken (art. 2.31 lid 1 onder c Wabo).28 DECEMBER 1983. - [Wet betreffende de vergunning voor ...§ 1. In een drankgelegenheid zijn verboden, aan wie niet in het bezit is van de vereiste vergunning, het verkopen en aanbieden, zelfs gratis, in welke hoeveelheid ook, van sterke drank voor gebruik ter plaatse en het laten gebruiken van zodanige drank. § 2. (De vergunning wordt afgegeven door de gemeentelijke overheid onder de vorm die zij ...wetten.nl - Regeling - Wet wapens en munitie - BWBR0008804

4 Bij algemene maatregel van bestuur worden de voorwaarden voor de erkenning van een museum of verzamelaar bepaald. 5 Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op een verzoek tot ontheffing.

Veelgestelde vragen over kosteloze toewijzing van ...

rendement op basis van de gemiddelde load factor (op jaarbasis) van de boiler genomen worden. In het bepalen van een ketelrendement moet de enthalpie van het retour condensaat in de berekening worden meegenomen. Zelfs als er geen retourcondensaat is, moet er toch een retourcondensaat met een temperatuur van 90 graden C worden aangenomen. Indien ...

Erkend entrepothouder - uitbreiding van de ...

De bestaande procedure is van toepassing. Een aangifte ten verbruik met vrijstelling van accijnzen moet worden ingediend (zie artikelen 11, §6 en 17bis van het ministerieel besluit van 18 maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen). In vak 33 van de AC4 moet de code T350 voor dit specifieke geval worden vermeld.

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

3. de naam en het adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen en van de fabrikant verantwoordelijk voor de vrijgifte, indien verschillend intervet international b.v. wim de körverstraat 35 5831 an boxmeer nederland. 4. de diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel is bestemd paard 5. indicatie.

COVID-19 Welke fiscale en juridische aspecten zijn overwegen?

voorfinanciering van de btw te trachten te vermijden. De oprichting van een btw-groep is echter onderworpen aan voorwaarden en moet worden goedgekeurd door de btw-administratie. Het is mogelijk dat u de autoriteiten om een sneller goedkeuringsproces moet vragen. Kosten voor de veiligheid en het welzijn van de werknemers

Welke vergunningen horen bij jouw activiteit? - Xerius

Je vergunning hangt af van je activiteit. Het aanvragen van je vergunning is één van de haltes op weg naar een eigen zaak. Welk exemplaar jij precies nodig hebt, hangt uiteraard af van je plannen. Ga je bijvoorbeeld met voeding aan de slag, dan zal je niet kunnen ontsnappen aan een eetwarenvergunning.

COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK PDF

Alle gegevens over de wederuitgevoerde producten die het oorspronkelijke certificaat bevat moeten worden overgenomen in de vakken 3 tot en met 9, terwijl in vak 10 moet worden verwezen naar de factuur van degene die de producten wederuitvoert. Voor de opslag van goederen in een vrije zone of een vrij entrepot geldt geen tijdsbeperking.

Samenvatting Milieurecht reader Van der Meiden, Paragraaf ...

2.31 lid 2 onder b Wabo. Art. 5.19 Bor geeft aan in welke gevallen de vergunning in ieder geval moet worden getoetst op actualiteit. Ook indien van rechtswege is verleend en nadelige gevolgen kan hebben, om deze zoveel mogelijk te beperken (art. 2.31 lid 1 onder c Wabo).

Vergunningen | Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Dec 10, 2012·Een vergunning moet worden onderscheiden van een vrijstelling, ontheffing of erkenning, aldus Ar 125. Bij het introduceren van een vergunning dient altijd te worden overwogen of het mogelijk is om een lex silencio positivo (LSP) te introduceren. Dit betekent dat een vergunning wordt geacht te zijn verleend als het bestuursorgaan niet binnen de ...

Verpakkingsvoorschriften Medicijnen | Juridische Vereisten ...

De houders van een vergunning voor de vervaardiging die geneesmiddelen herverpakken, dienen aansprakelijk te zijn voor schade in de gevallen en onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten ...

Materiële vaste activa | Externe verslaggeving | MVA

RJ 212.207. Voor zover uitgaven ter zake van materiële vaste activa worden gedaan die niet in juridisch eigendom worden verkregen, dienen deze uitgaven in de balans te worden opgenomen onder de materiële vaste activa, indien ze voldoen aan de voorwaarden van alinea 201.

Wanneer hebt u geen vergunning nodig als aanbieder van ...

Als u geen vergunning nodig heeft dan moet u in uw aanbod van beleggingsobjecten, reclame-uitingen en andere documenten waarin een dergelijk aanbod in het vooruitzicht wordt gesteld (zoals offertes) de vrijstellingsvermelding opnemen. Zo is duidelijk dat u niet over een vergunning van de AFM beschikt.

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

De aanvrager moet binnen 6 maanden na de vergunning van het middel een actieplan indienen samen met tijdlijnen voor alle kwesties die moeten worden opgelost, voordat aan de handelsvergunning de normale status kan worden toegekend, zoals aangegeven in bijlage I van het

Van welk deel van een Plant moeten zachthout stekken ...

Tip stekken worden gebruikt voor het doorgeven van een breed scala van planten, met inbegrip van alpines, vaste planten, struiken en wijnstokken. Fase van de groei. Zachthout stekken zijn die sterk genoeg zijn om op te staan op hun eigen, maar de stam tips nog nog niet uitgehard. De uiteinden van de stam kunt u testen door buigen ze doormidden.

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van ... - Wetten.nl

Overwegende, dat eveneens een basis moet worden gelegd voor de definitieve uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 juni 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het gebruik van extractiemiddelen bij de produktie van levensmiddelen en bestanddelen daarvan (88/344/EEG ...

WET van 27 December 1929 tot vaststelling van bepalin¬gen ...

3e. een inrichting, welke door enig onheil, als gevolg van de aard of het gebruik maken der inrichting, is verwoest, te herstellen. Artikel 10 Van de op een verzoek om vergunning genomen beschikking wordt onmiddellijk aan de verzoeker en tevens door aanplakking van een bekendmaking op of nabij, het

Veelgestelde vragen over kosteloze toewijzing van ...

rendement op basis van de gemiddelde load factor (op jaarbasis) van de boiler genomen worden. In het bepalen van een ketelrendement moet de enthalpie van het retour condensaat in de berekening worden meegenomen. Zelfs als er geen retourcondensaat is, moet er toch een retourcondensaat met een temperatuur van 90 graden C worden aangenomen. Indien ...

De instelling van een verplicht licentiesysteem · inzake ...

de Staten, welke lid zijn, van de uitslag van hun onde~r­ zoek en de eventuele mededeling aan het Gemeen­ schappelijk Centrum voor Kernonder1zoek. Er zijn nochtans gevallen waar de inhoud van een aanvraag tot brevet moet medegedeeld worden aan de . Commissie, zelfs bij gebrek aan overeenkomst met de

Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare ...

Indien de instrumenten niet steriel zijn kunnen ziekteverwekkers worden overgedragen, zoals het hepatitis B- of C-virus of hiv.Voor informatie met betrekking tot desinfectie van instrumenten gebruikt in een instelling wordt geadviseerd gebruik te maken van de WIP-richtlijn: Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor ...

WET van 27 December 1929 tot vaststelling van bepalin¬gen ...

3e. een inrichting, welke door enig onheil, als gevolg van de aard of het gebruik maken der inrichting, is verwoest, te herstellen. Artikel 10 Van de op een verzoek om vergunning genomen beschikking wordt onmiddellijk aan de verzoeker en tevens door aanplakking van een bekendmaking op of nabij, het

Vergunning AGP aanvragen, afgeven, weigeren, wijzigen of ...

Een vergunning voor een AGP wordt op verzoek verleend. Het verzoek moet worden ingediend bij de bevoegde inspecteur, dat wil zeggen bij het organisatieonderdeel in de regio waar de onderneming van de aanvrager is gevestigd. Deze moet voor elke vergunning een apart verzoek indienen.

Vergunning AGP aanvragen, afgeven, weigeren, wijzigen of ...

Een vergunning voor een AGP wordt op verzoek verleend. Het verzoek moet worden ingediend bij de bevoegde inspecteur, dat wil zeggen bij het organisatieonderdeel in de regio waar de onderneming van de aanvrager is gevestigd. Deze moet voor elke vergunning een apart verzoek indienen.

Verpakkingsvoorschriften Medicijnen | Juridische Vereisten ...

De houders van een vergunning voor de vervaardiging die geneesmiddelen herverpakken, dienen aansprakelijk te zijn voor schade in de gevallen en onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten ...

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken

welke daarbij in acht moeten worden genomen als bedoeld in artikel 3 bis lid 6 van de Veiligheidswet 1947 zijn als volgt: b. c. iii. voor de eerste keuring van een stoom- of damptoestel als bedoeld in artikel 12 lid 1 van het Veiligheidsvoorschrift no. 1 dat voor het eerst in Suriname in gebruik wordt genomen,