Nanjing, Jiangsu, China

goedkeuring vereist voor het vervaardigen van handdesinfecterend middel

Overzicht- goedkeuring vereist voor het vervaardigen van handdesinfecterend middel ,Goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 en Verordening ...HeteVrouwenD Support is niet aansprakelijk voor content, van welke aard dan ook, afkomstig van andere gebruikers van de Website, evenmin als voor Bedrijfscontent en Diensten van het Bedrijf. D Support kan er nimmer voor instaan dat de bedoelde content juist, volledig, rechtmatig en niet-misleidend is en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.Master of Science in Mechanical Engineering, New York ...

Master of Science in Mechanical Engineering. Machinebouw is een divers onderwerp dat zijn breedte vloeit voort uit de noodzaak om het ontwerpen en vervaardigen van alles, van kleine losse onderdelen en apparaten (bijv microschaal sensoren en inkjet printer nozzles) tot grote systemen (bijv ruimtevaartuigen en werktuigmachines).

wetten.nl - Regeling - Telecommunicatiewet - BWBR0009950

4 Voor zover het de verlening van vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte door of ten behoeve van commerciële media-instellingen als bedoeld in artikel 1.1 van de Mediawet 2008 betreft, geschiedt de in het derde lid bedoelde keuze in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aangepaste auto-emblemen | Productie en levering van ...

Onze op maat gemaakte auto-emblemen worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteit met behulp van traditionele methoden en bekwame vakmensen. Om alle weersomstandigheden te weerstaan en langer mee te gaan, is chromen afwerking de beste keuze; Als uw logo met kleurverven vereist is, wordt hard email (cloisonne) en imitatie hard email sterk aanbevolen.

wetten.nl - Regeling - Enkelvoudig Verdrag inzake ...

Artikel 39 De toepassing van strengere nationale maatregelen van toezicht dan die welke krachtens dit Verdrag vereist zijn; Artikel 40 Talen van het Verdrag en de procedure voor ondertekening, bekrachtiging en toetreding; Artikel 41 Inwerkingtreding; Artikel 42 Territoriale toepassing; Artikel 43 Gebieden als bedoeld in de artikelen 19, 20, 21 ...

Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen

Het vervaardigen, verspreiden of ter verspreiding in voorraad hebben van lijsten en dergelijke vermeldingen van aangeslotenen op de krachtens artikel 3, eerste lid, aan de houder van de concessie opgedragen diensten, of van andere gegevens betreffende deze diensten alsmede nabootsingen, op welke wijze dan ook vervaardigd, van bij de houder van ...

EUR-Lex - 32001L0083 - NL

Deze vergunning is evenwel niet vereist voor het bereiden, het verdelen en het veranderen van de verpakking of aanbiedingsvorm wanneer deze verrichtingen uitsluitend voor verstrekking in het klein worden uitgevoerd door apothekers in een apotheek of door andere personen die in de lidstaten wettelijk gerechtigd zijn genoemde verrichtingen uit te ...

Kamerstuk 33216, nr. 3 | Overheid.nl > Officiële ...

De voorgestelde bepaling is vergelijkbaar met de bepaling die op dezelfde gronden is opgenomen in de Rijkswet van 7 oktober 2010 tot goedkeuring van het op 2 mei 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen (Stb. 2010, 782).

wetten.nl - Regeling - Enkelvoudig Verdrag inzake ...

Artikel 39 De toepassing van strengere nationale maatregelen van toezicht dan die welke krachtens dit Verdrag vereist zijn; Artikel 40 Talen van het Verdrag en de procedure voor ondertekening, bekrachtiging en toetreding; Artikel 41 Inwerkingtreding; Artikel 42 Territoriale toepassing; Artikel 43 Gebieden als bedoeld in de artikelen 19, 20, 21 ...

KB betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig ...

Voor de toepassing van dit document is een vergunning gedefinieerd als een goedkeuring voor het vervaardigen of distribueren van geneesmiddelen. 5. Kwaliteitshandleiding 5.1 De farmaceutische inspectiedienst stelt een kwaliteitshandleiding op met betrekking tot de in dit document omschreven elementen en handhaaft deze.

HeteVrouwen

D Support is niet aansprakelijk voor content, van welke aard dan ook, afkomstig van andere gebruikers van de Website, evenmin als voor Bedrijfscontent en Diensten van het Bedrijf. D Support kan er nimmer voor instaan dat de bedoelde content juist, volledig, rechtmatig en niet-misleidend is en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Richtlijn 2009/34/EG van het Europees Parlement en de Raad ...

(7) Controle op het nakomen van de technische voorschrif-ten wordt in de regel door de lidstaten verricht voor het in de handel brengen of het eerste gebruik, en eventueel gedurende het gebruik van de meetmiddelen, met name door middel van de procedures van modelgoedkeuring en ijk. Met het oog op de verwezenlijking van het vrije

wetten.nl - Regeling - Geneesmiddelenwet - BWBR0021505

c. het is een middel voor oraal of uitwendig gebruik dan wel voor inhalatie, d. het middel dan wel een daaraan gelijkwaardig of daarmee vergelijkbaar middel is gedurende ten minste dertig jaren voor de datum van de aanvraag om een handelsvergunning in de medische praktijk gebruikt, waarvan ten minste vijftien jaren in de Europese Unie, e.

wetten.nl - Regeling - Warenwetbesluit liften 2016 ...

2 In afwijking van het eerste lid, aanhef en onderdelen a, b en c, voldoen de daar bedoelde liften die in bedrijf zijn gesteld op of na 24 januari 1978 ten aanzien van kooitoegangen en de vloeroppervlakte van de kooi aan hetgeen daaromtrent is bepaald in NEN-EN 81-1, eerste druk, uitgegeven in juni 1979, met dien verstande dat voor liften met ...

FAVV - FAQ "Erkenningen, toelatingen en registraties"

Het houden van eenhoevigen met als doelstelling: Productie van vlees. Opmerking 1: Of de verkoop van deze paarden rechtstreeks aan het slachthuis gebeurt of via een tussenpersoon (veehandelaar) speelt geen rol. Opmerking 2: Voor de productie van vlees mogen enkel en alleen paarden gebruikt worden waarvan het paspoort vermeldt dat ze NIET zijn uitgesloten voor de voedselketen.

Draagarmstellingen | Easyracking - Uw leverancier voor ...

Draagarmstellingen zijn ideaal voor het opslaan van langere, zware goederen zoals houtpakketten, gipsplaten, buisprofielen, balkstaal en constructieonderdelen. Wij leveren zowel enkelzijdige als dubbelzijdige draagarmstellingen in diverse afmetingen en draagvermogens. Tevens kan elk type draagarmstelling met legbord...

Staatsblad 1997, 551 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Gezien het advies van de Raad voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg (adviezen van 8 juli 1994 en 4 oktober 1996); ... c. het vervaardigen en, na goedkeuring van de arts, uitvoeren van individuele bestralingsplannen; ... maar dient als middel om het kwaliteitsniveau van de beginnende beroepsbeoefenaar te bewaken en te verbeteren.

Aangepaste auto-emblemen | Productie en levering van ...

Onze op maat gemaakte auto-emblemen worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteit met behulp van traditionele methoden en bekwame vakmensen. Om alle weersomstandigheden te weerstaan en langer mee te gaan, is chromen afwerking de beste keuze; Als uw logo met kleurverven vereist is, wordt hard email (cloisonne) en imitatie hard email sterk aanbevolen.

wetten.nl - Regeling - Warenwetbesluit liften 2016 ...

2 In afwijking van het eerste lid, aanhef en onderdelen a, b en c, voldoen de daar bedoelde liften die in bedrijf zijn gesteld op of na 24 januari 1978 ten aanzien van kooitoegangen en de vloeroppervlakte van de kooi aan hetgeen daaromtrent is bepaald in NEN-EN 81-1, eerste druk, uitgegeven in juni 1979, met dien verstande dat voor liften met ...

Informatie-eisen - ECHA

Voor REACH-registratie is informatie over de intrinsieke eigenschappen van een stof vereist. Bedrijven die chemische stoffen in de EU/EER vervaardigen of invoeren zijn verantwoordelijk voor het veilige gebruik van hun producten.

wetten.nl - Regeling - Geneesmiddelenwet - BWBR0021505

c. het is een middel voor oraal of uitwendig gebruik dan wel voor inhalatie, d. het middel dan wel een daaraan gelijkwaardig of daarmee vergelijkbaar middel is gedurende ten minste dertig jaren voor de datum van de aanvraag om een handelsvergunning in de medische praktijk gebruikt, waarvan ten minste vijftien jaren in de Europese Unie, e.

Kamerstuk 33216, nr. 3 | Overheid.nl > Officiële ...

De voorgestelde bepaling is vergelijkbaar met de bepaling die op dezelfde gronden is opgenomen in de Rijkswet van 7 oktober 2010 tot goedkeuring van het op 2 mei 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen (Stb. 2010, 782).

EUR-Lex - 32001L0083 - NL

Deze vergunning is evenwel niet vereist voor het bereiden, het verdelen en het veranderen van de verpakking of aanbiedingsvorm wanneer deze verrichtingen uitsluitend voor verstrekking in het klein worden uitgevoerd door apothekers in een apotheek of door andere personen die in de lidstaten wettelijk gerechtigd zijn genoemde verrichtingen uit te ...

wetten.nl - Regeling - Besluit aanbestedingsregels voor ...

Gelet op richtlijn nr. 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PbEG L 134) en de artikelen 2 en 3 van de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen;

BE1024173A1 - Vochtgevoelige producten maken met ...

Beschreven is een werkwijze voor het vervaardigen van een product dat onder invloed van vocht kan uitharden, die gebruik maakt van een mengkuip voor de productie van het prepolymeer door de reactie van een reactief polymeer met een vernetter, waarbij na het sluiten van de mengkuip en het inbrengen van tenminste één vloeibaar reagens voor de reactie of een ander vloeibaar ingrediënt van de ...