Nanjing, Jiangsu, China

met betrekking tot de toepassing van de distributie van ontsmettingsmiddelen

Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit ...- met betrekking tot de toepassing van de distributie van ontsmettingsmiddelen ,voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest ... aansprakelijkheden met betrekking tot de aanleg en het gebruik van een bepaalde aansluiting en bevat ... 5° Aansluitingsreglement: het reglement, opgesteld overeenkomstig dit reglement, dat van toepassing is op een gebruiker van het elektriciteitsdistributienet en de beheerder van ...Omzendbrief met betrekking tot de microbiologische ...Overzicht van de revisies van de omzendbrief Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 1.0 02/05/2017 Originele versie: versoepelde bemonsteringsfrequentie voor operatoren met een kleinschalige productie 2.0 Datum van publicatie Verduidelijking van de verhoogde frequentie m.b.t. monsterneming en analyse in geval vanCOVID-19: Actualisering van cliëntengegevens bij ...

Zie voor de distributie van verzekeringen met een beleggingscomponent: art. 296 Wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014; art. 17 Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2359 van de Commissie van 21 september 2017 tot aanvulling van Richtlijn 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van informatievereisten en gedragsregels ...

Pharming meldt eerste patient in multinationale klinische ...

Aanvullende informatie is beschikbaar op de website van Pharming: . Toekomstgerichte verklaringen Dit persbericht van Pharming Group NV en haar dochterondernemingen ("Pharming", de "Onderneming" of de "Groep") kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot die met betrekking tot Pharming's financiële

Erkend entrepothouder - uitbreiding van de ...

Onder andere als gevolg van de tijdelijke uitzonderlijke maatregelen die de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen heeft genomen met betrekking tot de productie van biociden en ontsmettingsgels door apothekers die niet de status van Erkend entrepothouder hebben, ontstaat een grote vraag naar gedeeltelijk gedenatureerde alcohol (S400).

Toelichting voor bereiders, verdelers, importeurs en ...

De wetgeving met betrekking tot îbereiding en distributie ï is van toepassing voor een ruime groep van marktdeelnemers, zowel echte verwerkende voedingsbedrijven, maar ook verpakkers, verdelers en importeurs. De categorie bereiders kan onderverdeeld worden in verschillende subcategorieën. Deze worden hieronder

CONTROLEORGAAN OP DE POLITIONELE INFORMATIE

In het licht van respectievelijk de toepassing en de omzetting van Verordening 2016/6791 en van ... zoals bepaald in artikel 240 van de WGB. 3. Met betrekking tot in het bijzonder de verwerkingsactiviteiten in het kader van de opdrachten van ... de parking en tot de distributie/ontvangst van materiaal, alsook tot de kopieermachines, te beheren. ...

Erkend entrepothouder - uitbreiding van de ...

Onder andere als gevolg van de tijdelijke uitzonderlijke maatregelen die de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen heeft genomen met betrekking tot de productie van biociden en ontsmettingsgels door apothekers die niet de status van Erkend entrepothouder hebben, ontstaat een grote vraag naar gedeeltelijk gedenatureerde alcohol (S400).

Het nieuwe AREI: bent u op de hoogte van de recente ...

Na het volgen van de opleiding bent u op de hoogte van de laatste wijzigingen in het AREI van toepassing vanaf 1 juni 2020 met betrekking tot boek 1 en met betrekking tot boek 2. NIEUW: volg de opleiding update AREI 2020 digitaal via live webinar !

CONTROLEORGAAN OP DE POLITIONELE INFORMATIE

In het licht van respectievelijk de toepassing en de omzetting van Verordening 2016/6791 en van ... zoals bepaald in artikel 240 van de WGB. 3. Met betrekking tot in het bijzonder de verwerkingsactiviteiten in het kader van de opdrachten van ... de parking en tot de distributie/ontvangst van materiaal, alsook tot de kopieermachines, te beheren. ...

Richtsnoer over geharmoniseerde informatie in verband met ...

verplichtingen in verband met fasen van de distributie toegevoegd. Meer bepaald: - Inleidende paragraaf 3.1 is gewijzigd ter verduidelijking van de activiteiten die aanleiding geven tot indieningsverplichtingen voor downstreamgebruikers en importeurs uit hoofde van artikel 45 en bepaalde distributeurs uit hoofde van artikel 4, lid 10.

Richtsnoeren voor productgovernanceverplichtingen van ...

recht, met betrekking tot de verrichting van de beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 3, 43°, van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun

Pharming meldt eerste patient in multinationale klinische ...

Aanvullende informatie is beschikbaar op de website van Pharming: . Toekomstgerichte verklaringen Dit persbericht van Pharming Group NV en haar dochterondernemingen ("Pharming", de "Onderneming" of de "Groep") kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot die met betrekking tot Pharming's financiële

Voorbereidende richtsnoeren over producttoezicht en ...

houden met de specifieke profielen van transparantie en bescherming van de klant met betrekking tot zowel het ontwerp van het product als de distributie ervan. Gelet hierop vinden het producttoezicht en de governanceregelingen hun grondslag in Solvabiliteit II, alsook in de IDD, waarin de voorschriften zijn

Onderzoek naar de effectiviteit van ontsmettingsapparatuur ...

van de wortels. Samenstelling drainagewater Voor dit onderdeel hebben gewasadviseurs (rol DLV) een interview afgenomen bij een aantal chrysantentelers. Zij hebben informatie verzameld met betrekking tot problemen met het drainagewater, de teeltsystemen en vereisten per teelt in relatie tot hergebruik.

Boek 3 (Installaties voor transmissie en distributie van ...

Voorschriften met betrekking tot de isolatie van elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning 6.4.5.2 Toevoeging van de uitzonderingen van de isolatiemeting: meet- en regeltechnische installaties en installaties op zeer lage spanning 21 Voorschriften met betrekking tot de isolatie van elektrische installaties

Boek 3 (Installaties voor transmissie en distributie van ...

Voorschriften met betrekking tot de isolatie van elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning 6.4.5.2 Toevoeging van de uitzonderingen van de isolatiemeting: meet- en regeltechnische installaties en installaties op zeer lage spanning 21 Voorschriften met betrekking tot de isolatie van elektrische installaties

PCD 5:2017 | Juli 2017 - WUR

die behoren tot de verantwoordelijkheid van de drinkwaterbedrijven vanaf de distributiepompen tot aan het leveringspunt. Daarnaast wordt deze praktijkcode waar mogelijk nadrukkelijk aanbevolen in het geval van (collectieve) leidingwaterinstallaties. Met betrekking tot leidingwaterinstallaties zijn de Waterwerkbladen van toepassing (zie

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de ...

stadia van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen mogelijk te maken alsook in verband met de structurele vereisten voor inrichtingen. Flexibiliteit is met name belangrijk voor regio's met bijzondere geografische beperkingen, met inbegrip van de in artikel 299, lid 2, van het Verdrag genoemde ultraperifere gebieden.

Voorbereidende richtsnoeren over producttoezicht en ...

houden met de specifieke profielen van transparantie en bescherming van de klant met betrekking tot zowel het ontwerp van het product als de distributie ervan. Gelet hierop vinden het producttoezicht en de governanceregelingen hun grondslag in Solvabiliteit II, alsook in de IDD, waarin de voorschriften zijn

Richtlijnen met betrekking tot de distributie, aflevering ...

Richtlijnen met betrekking tot de distributie, aflevering en het voorschrijven van de ... kan de aflevering worden uitgebreid tot de rest van de bevolking. ... (de vermelding 'derdebetalersregeling van toepassing' is voldoende in geval deze al voor de terugbetaling wordt toegevoegd).

Verplichtingen van toepassing op alle aanbieders van ...

Verslag van 3 maart 2015 met betrekking tot de controle op de verplichtingen inzake de vergunning van TBC-POST na een jaar activiteit; Raadpleging van 27 mei 2014 betreffende de ontwerpmededeling van het BIPT met betrekking tot de problematiek van de identificatie van de aanbieder van postdiensten die de verzending heeft behandeld

Omzendbrief met betrekking tot de verkoop van rauwe ...

Apr 23, 2014·Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Omzendbrief met betrekking tot de verkoop van rauwe, onverpakte melk via een melkautomaat . Referentie PCCB/S2/VCT/374206 Datum 23/04/2014 Huidige versie . 2.0

Erkend entrepothouder - uitbreiding van de ...

Onder andere als gevolg van de tijdelijke uitzonderlijke maatregelen die de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen heeft genomen met betrekking tot de productie van biociden en ontsmettingsgels door apothekers die niet de status van Erkend entrepothouder hebben, ontstaat een grote vraag naar gedeeltelijk gedenatureerde alcohol (S400).

Boek 3 (Installaties voor transmissie en distributie van ...

Voorschriften met betrekking tot de isolatie van elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning 6.4.5.2 Toevoeging van de uitzonderingen van de isolatiemeting: meet- en regeltechnische installaties en installaties op zeer lage spanning 21 Voorschriften met betrekking tot de isolatie van elektrische installaties

Algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en/of ...

terugwerkende kracht, zoals deze van tijd tot tijd worden vastgesteld en opgelegd door de overheid, semi-overheden of door de regelgeving, en die de Leverancier mag of moet doorrekenen aan de Klant, met terugwerkende kracht tot de laatste drie (3) jaar vanaf de facturatie waarop ze betrekking hebben.